Pravidla pro oslovení redakce

Podrobné informace o pro oslovení redakcí mediální skupiny MediaShow Group s.r.o.

Poskytovatel

Společnost MediaShow Group s.r.o., se sídlem na adrese Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 02814498, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen Poskytovatel), poskytuje za uvedených podmínek VSP Uživatelům služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné zejména na webových serverech SeveročeskýDeník.cz, StředočeskýDeník.cz, ZápadočeskýDeník.cz, JihočeskýDeník.cz, VýchodočeskýDeník.cz, DeníkČesko.cz, DnešníVysočina.cz, MoravskéListy.cz, MojeOstravsko.cz, MediaShow.cz, Evien.cz, MediaShowGroup.cz a dalších (dále jen Služby).

Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) publikované Poskytovatelem jako součást Služeb, která vytvářejí funkční rámec Služeb (formu) a jejich náplň (obsah).

Uživatel

Uživatelem Služeb je každá osoba, která v souladu s Podmínkami navštívila Server, provedla Registraci nebo provedla obdobný Kontakt (písemně, telefonicky, prostřednictvím emailové komunikace nebo prostřednictvím kontaktního formuláře oslovila příslušnou redakci na uvedených kontaktech daného digitálního nebo tištěného nosiče). Dále každá osoba, která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některé konkrétní Služby Poskytovatele a ve využívání Služeb i nadále pokračuje.

Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) poskytnuté Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služeb jako texty, obrázky, videa apod., nebo dotazy.

Práva a povinnosti

Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a  zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, je starší 16 let, nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb. Údaje, které Uživatel při Registraci nebo při obdobném Kontaktu poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika. Rovněž před zahájením užívání Služeb se důkladně seznámil s VSP. Dále, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi. Také si je vědom skutečnosti, že v  důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, také i k Obsahu Třetích osob. Podrobná chrakteristika pojmů je ve VSP.

Licence k Obsahu Uživatele Poskytovateli. Pokud Uživatel v  souvislosti s využíváním Služby předá Poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný Obsah Uživatele (dále jen Předmět Licence Poskytovateli), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k uvedeným způsobům užití Předmětu Licence Poskytovateli. Předmětem Licence Poskytovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která Uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím Služby na webové stránky jakéhokoli Serveru, jehož prostřednictvím Uživatelé využívají kteroukoli Službu Poskytovatele.

Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout Licenci k Předmětu licence dle těchto Podmínek a  že poskytnutím takové licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany Poskytovatele nedojde k porušení práv Třetích osob.

Poskytovatel je oprávněn všemi způsoby v neomezeném rozsahu používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem Předmět Licence Poskytovateli sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, či jinak je zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence k Předmětu Licence Poskytovateli Třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla.

Poskytovatel není povinen Předmětu Licence Poskytovateli jakkoli užívat a je oprávněn Předmět Licence Poskytovateli kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze Serverů provozovaných Poskytovatelem.

Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele, vč. příspěvků, názorů nebo připomínek Poskytovali Uživatelem je dobrovolné a za poskytnutí licence dle tohoto Podmínek nenáleží Uživateli úplata.

Zásady chování Uživatele

Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v  rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služeb Poskytovatele a  jeho oprávněnými zájmy, těmito Podmínkami jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele, Propojených osob a Třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

Uživatel zejména nesmí vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel.

Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména:

Porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob.

Vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele.

Obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo Třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné.

Obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu, schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele.

Obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek, obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu.

Obsahuje jakékoli části, jež hanobí nebo podceňují některý národ, jeho jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání.

Obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá.

Obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem.

Umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům.

Obsahuje nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.

Podporuje nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k  potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím.

Popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a  filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a  sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

Rozsah osobních údajů. V souladu s VSP vyžaduje Poskytovatel v  rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.

Rozsah citlivých údajů. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v  maximální možné míře pomocí moderních technologií. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy Třetích osob.

Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy Třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k  Osobním údajům jednotlivých Uživatelů či k jejich Uživatelským účtům či k  příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní Třetím osobám.

Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů služby Registrace způsobem, který by byl v rozporu s VSP.

Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby, tedy za účelem poskytování Služeb podle VSP a pro statistické účely.

Souhlas uživatele se zpracováním Osobních údajů. Provedením Registrace nebo Kontaktu (vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a  odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ) se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle VSP Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace a Kontakt. Uživatel dále uděluje souhlas s  dalším marketingovým zpracováním Osobních údajů dle VSP, zejména pro cílení reklamy Uživatelům Služeb a zasílání obchodních sdělení.

Předávání Osobních údajů. Provedením Registrace nebo Kontaktu uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele Propojeným osobám. Tyto Propojené osoby jsou povinny zabezpečit případně předané Osobní údaje proti jejich zneužití v minimálně stejném rozsahu jako Poskytovatel.

Doba udělení souhlasu. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10 let, resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících z Užívání Služeb, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ Propojenou osobu nebo Třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

Odvolání souhlasu. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu společnost Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Smluvních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu nebo Kontaktu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o  zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o  vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit Osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo Třetích osob.

Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů Poskytovatelem a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Poskytovatel je oprávněn sdělovat Propojeným osobám údaje týkající se Uživatele v přiměřeném rozsahu pro konkrétní předem definovaný účel.

Obchodní sdělení

Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v  platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci nebo Kontaktu (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob.

Informační sdělení (Newsletter). Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci nebo Kontaktu (nebo její změně) a při objednávce (zaškrtnutí políčka) informační sdělení, obsahující zejména informace o obsahových novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob (odkazy na články).

Reklamní patičky. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti rovněž souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci nebo Kontaktu (nebo její změně) obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.

Nedílnou součástí VSP jsou následující dokumenty: